Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 500 lt/h.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει γίνει σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα και σε συγκεκριμένες διαστάσεις (customize) για τις ανάγκες της εγκατάστασης.  Διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και παραμετροποίηση της λειτουργίας της μονάδος και πολλαπλές ασφαλιστικές διατάξεις για διάφορα στάδια επεξεργασίας. Ο σχεδιασμός που έγινε έχει βασιστεί στο ότι το παραγόμενο νερό θα είναι πόσιμο (για ανθρώπινη χρήση).

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα τελικού παραγόμενου νερού: 210-250 (μs/cm).
  • Σκληρότητα σε Γερμανικούς βαθμούς τελικού παραγόμενου νερού: 4 (οd).
  • Βαθμός ανάκτησης συστήματος: 68% (σχέση μεταξύ ακατέργαστου νερού και τελικού  παραγόμενου προϊόντος).
  • Κόστος παραγόμενου νερού ανά κυβικό: < 0.24 €/m3 (Περιλαμβάνοντας κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αναλωσίμων υλικών και χημικών, ετήσιας συντήρησης και αντικατάστασης μεμβρανών πολυαμιδίου στα 5 έτη.

Συνεργαζόμενες εταιρείες