Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 10 m3/d.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει γίνει σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα και σε συγκεκριμένες διαστάσεις (customize) για τις ανάγκες της εγκατάστασης. Η μονάδα διαθέτει οθόνη αφής με μιμικό διάγραμμα και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης για άμεση εποπτεία από τον χρήστη. Ο σχεδιασμός έχει βασιστεί στο ότι το παραγόμενο νερό θα είναι πόσιμο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα τελικού παραγόμενου νερού: 210-240 (μs/cm).
  • Σκληρότητα σε Γερμανικούς βαθμούς τελικού παραγόμενου νερού: 4 (οd).
  • Βαθμός ανάκτησης συστήματος: 65% (σχέση μεταξύ ακατέργαστου νερού και τελικού παραγόμενου προϊόντος).

Συνεργαζόμενες εταιρείες