Αναβάθμιση λυματοστασίων ξενοδοχείου.

Κατηγορία ξενοδοχείου: 5 αστέρων, 1200 κλίνες

  • Ανακατασκευή υδραυλικών δικτύων σε λυματοστάσια.
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού.
  • Εγκατάσταση νέων αντλιών λυμάτων επιφανείας, αυτόματης αναρροφήσεως στερεών.

Τα οφέλη της εγκατάστασης μετά την αναβάθμιση

  • Οι νέες αντλίες του οίκου Gorman –Rupp έχουν το πλεονέκτημα για εύκολη επιθεώρηση από τις ειδικές θυρίδες επίσκεψης. Οι φτερωτές είναι ανοικτού τύπου που επιτρέπει τη διέλευση στερεών μεγάλης διαμέτρου.  Είναι επιφάνειας με αυτόματη αναρρόφηση χωρίς ποδοβαλβίδα από τα 7 μέτρα στήλης ύδατος.
  • Αξιόπιστη λειτουργία συστήματος με βασικό εξοπλισμού βιομηχανικού τύπου.

Συνεργαζόμενες εταιρείες