Μονάδα αντίστροφης όσμωσης επεξεργασίας υφάλμυρου νερού εγκατεστημένη σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα δυναμικότητας 207 m3/day.

Η μονάδα αντίστροφη όσμωσης έχει διαστασιολογηθεί για να παράγει 9m3/h  και να λειτουργεί 23 ώρες την ημέρα. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει γίνει σε μεταλλικό ανοξείδωτο ικρίωμα και σε συγκεκριμένες διαστάσεις (customize) για τις ανάγκες της εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός που έγινε έχει βασιστεί στο ότι το παραγόμενο νερό να πληροί τις αυξημένες απαιτήσεις της υδροπονίας.

Ποιοτικά και οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης

  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα τελικού παραγόμενου νερού: 650-800 (μs/cm).
  • Σκληρότητα σε Γερμανικούς βαθμούς τελικού παραγόμενου νερού: 4-5 (οd).
  • Βαθμός ανάκτησης συστήματος: 72% (σχέση μεταξύ ακατέργαστου νερού και τελικού  παραγόμενου προϊόντος).
  • Κόστος παραγόμενου νερού ανά κυβικό: ~ 0.18€/m3 (Περιλαμβάνοντας κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αναλωσίμων υλικών και χημικών, ετήσιας συντήρησης και αντικατάστασης μεμβρανών πολυαμιδίου στα 5 έτη.

Συνεργαζόμενες εταιρείες